شکایات شما بصورت محرمانه توسط کارشناسان شرکت لیان صنعت خلیج فارس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.خواهشمند است جهت رفع نواقص احتمالی و بهبود مستمر ارائه خدمات شرکت ، نقطه نظرات و شکایات مورد نظر خود را مرقوم فرمائید: